สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

กฏระเบียบ

207 ยอดเข้าชม

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

28 ม.ค. 2564 19

อ่านเพิ่มเติม
การออกใบอนุญาตการส่งออก-นำเข้าสินค้า แบบ Paperless เพิ่มเติม

การออกใบอนุญาตการส่งออก-นำเข้าสินค้า แบบ Paperless เพิ่มเติม

21 ม.ค. 2564 64

อ่านเพิ่มเติม
คำสั่ง สำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแพร่ เรื่อง ขีดชื่อ ห้างหุ้นส่วนบริษัท ออกจากทะเบียน

คำสั่ง สำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแพร่  ที่ (ถ)2/2563 เรื่อง ขีดชื่อ ห้างหุ้นส่วนบริษัท ออกจากทะเบียน

8 ก.ย. 2563 59

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การยื่นงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filling)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การยื่นงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filling) (ฉบับที่ 2)

20 ก.ค. 2563 66

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการกลางวาด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการกลางวาด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์10

2 ก.ค. 2563 60

อ่านเพิ่มเติม