สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัด

937 ยอดเข้าชม

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 89 ก วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561ประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ ตาม พรบ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 89 ก วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561ประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้10

15 พ.ย. 2561 8

อ่านเพิ่มเติม