สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัด

882 ยอดเข้าชม

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและแปรรูปจากสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและแปรรูปจากสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 พ.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

16 พ.ค. 2561 10

อ่านเพิ่มเติม
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการเรียกเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือจดแจ้งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2560

ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการเรียกเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือจดแจ้งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2560

7 พ.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

4 พ.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนรอบบัญชีการขออนุญาต และการอนุญาตให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ณสถานที่อื่นการแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายและการส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีกรณีเลิกประกอบธุรกิจโดยมิได้มีการชำระบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนรอบบัญชีการขออนุญาต และการอนุญาตให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ณสถานที่อื่นการแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายและการส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีกรณีเลิกประกอบธุรกิจโดยมิได้มีการชำระบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์

4 พ.ค. 2561 6

อ่านเพิ่มเติม