สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัด

1150 ยอดเข้าชม

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า เกษตรปลอดภัยและแปรรูปจากสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า เกษตรปลอดภัยและแปรรูปจากสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4 พ.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดแพร่ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศจังหวัดแพร่ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รายละเอียดดังนี้

3 พ.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่9)

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่9)

25 เม.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า หรือนำผ่าน ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาฐารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ.2561

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า หรือนำผ่าน ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาฐารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ.2561

5 เม.ย. 2561 8

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอย่างอื่น ที่อาจพึงมีในบริเวณเมื่องเก่าแพร่

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอย่างอื่น ที่อาจพึงมีในบริเวณเมื่องเก่าแพร่

12 มี.ค. 2561 15

อ่านเพิ่มเติม