สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าวผู้ประกอบการค้าข้าว ปีการผลิต 2561/62 จังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะทำงานฯ ออกตรวจสอบสต็อกข้าวเปลือกและข้าวสารของผู้ประกอบการ หจก.แพร่รุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์ 2007

30 เม.ย. 2562 อ่าน [4]

...

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.15 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าวผู้ประกอบการค้าข้าว ปีการผลิต 2561/62 จังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะทำงานฯ ออกตรวจสอบสต็อกข้าวเปลือกและข้าวสารของผู้ประกอบการ หจก.แพร่รุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์ 2007 ที่ตั้ง 69/3 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ ที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2561/62 ผลการตรวจสอบสต็อกข้าว มีรายละเอียดดังนี้

1. มูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงิน 13,000,000 บาท

2. ปริมาณข้าวเปลือกที่ตรวจสอบได้ 5,435.38 ตัน มูลค่า 74,847,640 บาท

   (1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ปริมาณ 2,093.85 ตัน มูลค่า 31,407,750 บาท

   (2) ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดสั้น (คละ) ปริมาณ 3,341.53 ตัน มูลค่า 43,439,890 บาท

3. ปริมาณข้าวสารที่ตรวจสอบได้ 886 ตัน มูลค่า 24,479,100 บาท

 (1) ข้าวสารหอมมะลิ ปริมาณ 459 ตัน มูลค่า 14,871,600 บาท

 (2) ข้าวสารเหนียวเมล็ดสั้น (คละ) ปริมาณ 427 ตัน มูลค่า 9,607,500 บาท

ทั้งนี้ ปริมาณข้าวเปลือกและข้าวสารรวมทั้งสิ้น 6,321.38 ตัน มูลค่ารวม 99,326,740 บาท สูงกว่ามูลค่าตั๋วสัญญาที่ธนาคารออกให้ (มูลค่ารวม +86,326,740 บาท)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์